BioSynergi Proces ApS > Nyheder 

Nyheder 

Her finder du vores nyheder om store og små begivenheder. Vi bringer nyheder fra vor egen virksomhed og ind imellem også om noget af det væsentlige, som sker i vores omgivelser.

 

 

 

Februar 2018:


BioSynergi trådt i solvent likvidation.
Biosynergi Proces har på en ekstraordinær generalforsamling d. 15/2-2018 besluttet at selskabet træder i solvent likvidation. Meddelelse herom er offentliggjort i Statstidende d. 20/2 2018. 

December 2017:

BioSynergi har afsluttet udviklingsarbejdet på sit kraftvarmesystem.

BioSynergi har afsluttet udviklingsarbejdet af kraftvarmeanlægget til Hillerød Bioforgasning P/S. Men desværre er det ikke lykkedes at afslutte arbejdet på en positiv, men i stedet en meget trist måde.

Anlægget blev kørt i drift i 2016 men desværre har udviklingsforløbet vist, at vi ikke har kunnet følge helt op på succesen fra Græsted-anlægget. Forløbet har indeholdt mange succeser og et vellykket pilotanlæg hos Græsted Fjernvarme, men mødte desværre en uoverstigelig barriere i sommeren 2017.

Det lykkedes i 1. halvår af 2017 at få demonstreret det samlede anlæg i drift uden behov for manuel styring. Der var dog stadig flere indkøringsvanskeligheder for at få anlægget til at levere større og/eller fuld kapacitet.

Projektet måtte herefter opgives, da BioSynergi Proces på det tidspunkt havde opbrugt egne økonomiske reserver, og flere forsøg på at opnå yderligere offentlig udviklingsstøtte eller yderligere kapitalindskud i selskabet, ikke havde båret frugt.12. April 2016:

Idriftsættelse .


Arbejdet med opstart og indkøring af BioSynergi Proces' først opførte flisfyrede bioforgasningsnalæg til kraftvarmeproduktion i fuld størrelse nåede en milepæl i dag.


Både tørreanlæg, gasgenerator, gasrensningsanlæg og gasmotoranlæg var i samlet drift og en omkobling af gasmotoranlægget fra drift på naturgas til drift på trægas blev gennemført.


De første kWh el og varme med trægas som brændstof blev således produceret i dag.
23. februar 2015:

Udviklingsarbejdet på Castoranlægget er afsluttet - En æra er slut. 


3.999 timers drift med kraftvarmeproduktion på træflis og over 6.600 timers drift af den træflisfyrede gasgenerator.


BioSynergis udviklings- og demonstrationsanlæg med kælenavnet Castoranlægget har nu udtjent sin rolle. Anlægget blev etableret I 2003 i en nyopført, uisoleret maskinhal hos Græsted Fjernvarme. Under forsøgsdriften har dets varmeproduktion gået til fjernvarmenettet mens dets elproduktion blev afsat til elnettet.


Driftstimetællerne fra Castoranlæggets betjeningstavle. Motorens drift på gengas - også kaldet trægas -  bliver først talt når ventilerne, der tilfører trægas til motoren, er lukket op.


Der blev første gang fyret op i gasgeneratoren i december 2003, men nu er det slut.


Driftstimerne dokumenterer, at Castoranlægget har været et af de 100 % dansk udviklede forgasningsanlæg til træflis, der faktisk kom til at fungere og det var i stand i stand til at levere både el- og varmeproduktion. Det blev successivt udviklet til at fungere i ubemandet drift og havde de nødvendige sikkerhedsfunktioner til automatisk nedlukning i tilfælde af driftsfejl.


Gennem alle årene har Castoranlægget været grundstenen i udviklingen af BioSynergis kraftvarmesystem til fuldautomatisk drift. Projektmidler fra Energistyrelsens UVE-program og Energinet.dk's PSO-programmer har sammen med egenfinansiering været den økonomiske drivkraft bag udviklingen.


Anlægsstørrelsen på 75 kWel/210 kWvarme har været perfekt for et udviklingsanlæg. Men den relativt lille anlægsstørrelse kan ikke konkurrere på varmeprisen fra Græsted Fjernvarme. Dette fjernvarmeværk er også flisfyret, og det er desuden et meget veldrevet værk, så varmeprisen er i den lave ende for fjernvarmeværker. 


Derfor er det nu nødvendigt - ganske vist med et vist vemod - at vi siger farvel og tak for tro tjeneste til Castoranlægget. Det er lagt rigtigt mange arbejdstimer i den kolde og tæt pakkede maskinhal, men de givet et stort udbytte i form af righoldige og værdifulde driftserfaringer fra forgasningsanlægget.


Så missionen er lykkedes og erfaringerne fra demonstrationsanlægget er i høj grad blevet overført til et nyt og større træflisfyret kraftvarmeanlæg (300 kWel/750 kWvarme) i Hillerød, der er opbygget med helt det samme procesdesign som Castoranlægget.


Det ny anlæg er ligeledes opført af BioSynergi Proces. Og vi er nu i gang med at sætte dette anlæg i drift for Hillerød Bioforgasning P/S.


Hvad sker der nu med Castoranlægget?

Efter aftale med Græsted Fjernvarme har BioSynergi fjernet Castoranlægget efter at  udviklingsarbejdet var afsluttet.   29. november 2013:

 

 

EU har godkendt ny støtte til el fra bioforgasningsanlæg.

En pressemeddelelse fra Energistyrelsen d. 27/11-13 fortæller at EU-Kommissionen nu har statsstøttegodkendt nye støttesatser til anvendelse af biogas.

De nye støttesatser blev aftalt i forbindelse med energiaftalen fra marts 2012 og vedtaget af Folketinget i juni 2012 og træder nu i kraft.Produktion af el fra biogas får forhøjet støtten, og der indføres en ny støtteordning til opgraderet og renset biogas, der tilføres henholdsvis naturgas og bygasnet.

Den nye støtte gives til elproduktion fra både biogas og fra gas fremstillet ved termisk forgasning af biomasse. Støtten gives til el, der er produceret efter 1. juli 2012.

BioSynergis kraftvarmesystem anvender termisk forgasning af biomasse til produktion af elektricitet og varme. Kommende anlæg med vort kraftvarmesystem anlæg vil derfor få fordel af den ny støttesats.

Den faste afregningspris er i dag på 79,3 øre pr. kWh el. Afregningsprisen for elproduktion stiger med 36 øre pr. kWh på grund af to nye pristillæg. Dermed opnås i alt en fast afregningspris på 115,3 øre pr. kWh for el produceret i 2012.

Kilde: Energistyrelsens nyheder på www.ens.dk


 

 

21. februar 2013:

Opførelse af bioforgasningsanlæg godt i gang. 

 

BioSynergi første større bioforgasningsanlæg, der opføres i Hillerød for selskabet Hillerød Bioforgasning P/S, begynder at tage form. I dag blev både tørreanlæg og komponenter til gasrensningen stillet ind i anlægsbygningen til videre montage.

 

På billedet er et modul til rensning af trægassen forsigtigt på vej ind i bygningen. 

 

 


 

 

 

November 2012:

BioSynergi er flyttet til Hillerød kommune.

 

Hidtil har BioSynergi Proces ApS officielt været registreret og haft Slotsbakken 108, Hørsholm som postadresse for administrationen.  

 

Gennem det sidste års tid har vi desuden haft kontor og værksted på Industrivænget i Meløse, der ligger lidt vest for Hillerød. Her i 2012 har vi oplevet et stærkt stigende aktivitetsniveau og ansat flere nye medarbejdere, så for at forenkle hverdagen er det er nu besluttet at samle administration, værksted og kontor på en og samme officielle firmaadresse, der hedder:

 

BioSynergi Proces ApS

Industrivænget 4 C

Meløse

3320 Skævinge

 

Vores telefon nummer er uændret: +45 45 86 14 30

 


 

 

 

11. april 2012:

1ste spadestik til nyt bioforgasningsanlæg blev fejret i dag.

 

Fejringen af første spadestik til BioSynergis første kommercielle bioforgasningsanlæg blev markeret med plantning af et egetræ på fjernvarmecentralen på Kirsebæralle i Hillerød.

  

Det var Bioforgasningsselskabet Hillerød P/S der havde indbudt til det vellykkede arrangement på fjernvarmecentralen d. 11 april. Her bød borgmester Kirsten Jensen velkommen til Hillerød Bioforgasning og plantede et egetræ, der på fin vis markerer projektet start.

 

 

Der var en god tilslutning til arrangementet hvor også Frederiksborg Amts Avis deltog.


 

 

 

1. februar 2012:

Politikerne glemmer grøn gas fra træflis.

 

Under denne overskrift i Berlingskes tillæg Innovation d. 31/1 fortæller en artikel om nogle udfordringer, som BioSynergi Proces har mødt som iværksætter indenfor grøn energi.

  

Ud fra artiklen lyder det ikke så attraktivt at være grøn iværksætter. Men er det virkeligt så negativt, hårdt og problemfyldt at være grøn iværksætter som artiklen udtrykker?

 

Eller det snarere den trivielle fortælling om at få en historie til at passe med den på forhånd valgte journalistiske vinkel, som er på spil?

 

Det har vi skrevet en kommentar om.


 

22. juni 2011:


ForskEl Prisen 2011 til BioSynergi Proces


Energinet.dk har d. 22/6 2011 uddelt ForskEL-prisen på energiforskningsprogrammernes årlige møde, EnergiForsk 2011, i København.

Prisen er i år gået til BioSynergi Proces for det afsluttede bioforgasningsprojekt, Fuldskala demonstration af trinopdelt forgasningsanlæg, der ledes af BioSynergi, som gennem flere år har udviklet og opskaleret bioforgasningsteknologien.

Vi ved, at samspillet mellem el- og gassystemerne bliver en afgørende faktor i fremtidens energisystem. Derfor er det en stor fornøjelse at tildele prisen til et projekt, der arbejder så ambitiøst med at udvikle de teknologier, vi får brug for i arbejdet frem mod et energisystem der er uafhængigt af fossile brændsler, siger forskningschef i Energinet.dk, Kim Behnke.

På vegne af projekt teamet og vores projektpartner EBO Consult A/S vil jeg sige stor tak og vil gerne udtrykke, at vi meget beærede over den anerkendelse af vort arbejde som prisen repræsenterer, udtalte direktør, Henrik Houmann Jakobsen, BioSynergi Proces ved prisoverrækkelsen, der fandt sted i Ingeniørhuset, København.

ForskEl prisen blev overrakt af Energinet.dk’s bestyrelsesformand Niels Fog.

Se mere om nyheden på Energinet.dk’s webside.

Det vindende projekt er kort beskrevet i denne pdf fil.

 • 23. marts 2011:

   

  Nye projekter er kommet i gang

  Aktieudbuddet i selskabet Hillerød Bioforgasning P/S blev fuldtegnet i december 2010.

  Herefter gav Energistyrelsens EUDP sekretariat grønt lys til projektstart. Arbejdet med at etablere bioforgasningsanlægget i Hillerød er således gået i gang. Den første administrative opgave er den juridiske etablering af bioforgasningsselskabet som partnerselskab. De tekniske forberedelser til demonstrationsanlæggets etablering er ligeledes iværksat. Anlæggets ydelse bliver 300 kWel og 750 kW varme. Det skal fyres med almindelig våd brændselsflis fra skovbruget og er planlagt til at blive sat i drift i 2. halvår 2012.

  I tilknytning til etableringen af demonstrationsanlægget er ligeledes modtaget tilsagn om støtte fra Energinet.dk’s ForskEl og ForskVE programmer til to nye projekter.

  I ForskEl projekt nr. 10635 er opnået økonomisk støtte til at udvikle og afprøve et nyt princip til at reducere trækulproduktionen fra bioforgasningsanlægget gasgenerator. Metoden udvikles og afprøves først på BioSynergi’s Castoranlæg i Græsted. Det forventes at føre til en mindre produktion af restkulstof og dermed en forøgelse af gasgeneratorens effektivitet. De positive resultater fra den ny metode vil efterfølgende blive udnyttet til konstruktionen og styringen af den større gasgenerator til demonstrationsanlægget i Hillerød.

  I ForskVE projekt nr. 10645 har BioSynergi Proces opnået økonomisk støtte til de ekstra omkostninger, der er forbundet med indkøring og tilpasninger af demonstrationsanlægget i Hillerød som følge af at det er en helt ny teknologi, der skal sættes i almindelig produktion.

  BioSynergi Proces har ansvaret for de første par års drift af demonstrationsanlægget hvorefter driftsansvaret overgår til bioforgasningsselskabet.


   

  3. november 2010:

   

  Klimavenlige aktier er populære

  Således skriver Danmark Radios DR nyheder i dag i en omtale af aktietegningen i Hillerød Bioforgasning P/S, som er godt i gang. Omtalen er en udløber fra morgenens udsendelse på P1, der bragte et indslag om det nyskabende initiativ, som giver privatpersoner mulighed for at blive medejere af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk.

   

  Initiativet er et resultat af EBO Consult A/S' og BioSynergi Proces' samarbejde i ForskEl projekt nr. 1-0025, der skal bane vej for etableringen af den næste og større generation af BioSynergis kraftvarmesystem hos Hillerød Forsyning (Se mere i nyheden nedenfor).


   

   

  28. september 2010:

   

  Nyt og større kraftvarmeanlæg er på vej

  EUDP – sekretariat hos Energistyrelsen har d. 16/7 - 2010 givet tilsagn om at yde et tilskud på 9,94 mio. kr. til at etablere den næste større og forbedrede generation af BioSynergis kraftvarmesystem. 

   

  Det ny anlæg baseres på de samme anlægsprincipper, som har vist sig at være velfungerende på Castoranlægget og skal placeres hos Hillerød Forsyning.

   

  Forberedelserne til anlægsetableringen er allerede i fuld gang i ForskEl projekt 1-0025.

   

  EUDP-projektet indeholder også den spændende facet, at resten af anlægssummen fremskaffes ved at indbyde investorer til at købe aktier i det biomassefyrede kraftvarmeanlæg. Investorerne får dermed ejerskab til anlægget og dets mangeårige grønne produktion af elektricitet og varme.

  Der blev således d. 22.september 2010 åbnet for aktietegning i selskabet Hillerød Bioforgasning P/S.

  www.bioforgasning.dk fortælles meget mere om denne mulighed for at få direkte indflydelse på etableringen af en energieffektiv og driftsøkonomisk fornuftig løsning til fremtidens grønne energisystem.


  27. april 2010:

   

  BioSynergis udviklingsanlæg er til salg

  Missionen for BioSynergis udviklings- og demonstrationsanlæg, som p.t. er opstillet hos Græsted Fjernvarme, nærmer sig sin fuldendelse.

  Mange dele i anlægget er langt fra slidt op. Anlægget er derfor til salg som et turnkey projekt til genetablering, når de offentlige udviklingsprojekter, der handler om optimering af komponenter og driftsforsøg, afsluttes i løbet af 2010.

   


   

  17. september 2009:

  3000 timers motordrift på egen produktion af forgasningsgas

  Torsdag d. 17/9-2009 kl. 9.20 passerede vort demonstrationsanlæg hos Græsted Fjernvarme 3.000 timers drift på forgasningsgas og med salg af el- og varmeproduktionen. 3.000 timer blev sat som mål dengang Energistyrelsen gav den første bevilling, som førte til etableringen af anlægget, der bærer kælenavnet Castoranlægget. Vi er stolte over nu at have indfriet det mål til fulde.  28. juli 2009:

  Test af den første større reaktorkerne beregnet til mindre fjernvarmeværker

  BioSynergi Proces har i juli måned (uge29) gennemført forsøg med en ny og større reaktorkerne, der er beregnet til de kommende større udgaver af vores kraftvarmesystems gasgenerator. Reaktorkernen udgør den helt centrale del af Biosynergis patenterede trinopdelte forgasningsprincip og er dermed også helt central i det samlede kraftvarmesystem.

   

  Den afprøvede reaktorkerne er dimensioneret til at kunne forsyne et kraftvarmeværk på ca. 300 kW el/750 kW varme med CO2 neutral forgasningsgas (produktgas/gengas). Til fremstillingen af reaktorkernen er brugt de samme design- og konstruktionsprincipper samt ikke mindst materialekvaliteter, som skal anvendes i de planlagte kommende kraftvarmesystemer i den nævnte størrelse.

  Afprøvningen og de tilhørende studier af brændselsflisens fysiske opførsel i reaktorkernen, er gennemført både kold og varm tilstand. Det vil sige både med og uden gasproduktion fra antændelse og forgasning af brændselsflisen. Hovedindtrykkene fra afprøvningen er meget lovende for den videre udvikling af den samlede gasgenerator.

  Konstruktionen og afprøvningen af reaktorkernen er den vigtigste del af de tekniske forberedelser til opskalering af kraftvarmesystemet, som BioSynergi i øjeblikket er i gang med. Disse aktiviteter indgår i og rapporteres under PSO-projekt nr. 7191 hos Energinet.dk.

     15 juli 2009:

  Danske skove kan levere mere flis

  Dansk Skovforening har efter lang tids indsats fået Skov- og Naturstyrelsens accept af at op mod 10 % af det samlede fredsskovpligtige areal kan dyrkes med energipil.

  Skoven Nyt d. 30. juni 2009 fra Dansk Skovforening påpeger, at hvis blot 1 % af Danmarks skovareal tilplantes med energipil, vil de skovbruget kunne bidrage med yderligere 636.000 GJ grøn energi årligt.

   

  Den oplysning har vi regnet lidt videre på.

   

  Først antages at hele energimængden fra energipil dyrket på 1 % af det danske skovareal fyres i anlæg, der etableres som BioSynergis kraftvarmesystem. Det vil medføre en produktion af grøn el og varme svarende til det årlige elforbrug i ca. 10.000 husstande og varmeforbruget i ca. 6.000 husstande.